• Speech
 • Communication
 • Resilience
 • SCR4Cleft
  Speech, Communication and Resilience

Приблизително 900 000 деца, възрастни и техните семейства са засегнати от състоянието цепнатина на устната и небцето в цяла Европа. Семейната среда е от ключово значение за положителната адаптация на дете с цепнатина. Родителите са ключов фактор за промените в развитието и благосъстоянието на детето, включително и за преодоляване на нарушенията при комуникацията и говора им. Родителите искат най-доброто за децата си, както и да подобрат шансовете на детето си за успешно справяне с житейските предизвикателства, но често им липсват информация и съвети от специалисти, които да им помогнат в постигането на тази цел. Грижите, предоставяни на деца с цепнатина и техните семейства се различава значително в страните от Европа. „Златният стандарт“ на мултидисциплинарни грижи е достъпен в малко от тях. Родителите имат остра нужда от информация и съвети за това как да идентифицират ранните тревожни сигнали и да се справят с проблемите.

Консорциумът по проекта включва участници в научни изследвания, участници предоставящи здравни грижи и експерти в професионалното обучение (ПО), както и международна неправителствена организация. Всичко това означава, че партньорството притежава разнообразни умения на високо ниво и допълващи се умения. Партньорството се изгражда от организации с обширни познания, професионални мрежи и опит на национално и европейско ниво.
Координаторът (NL) е специализирана европейска неправителствена организация, популяризираща най-добрите практики за грижа от гледна точка на потребителя, която е провела програми за обучение  за здравни специалисти и групи потребители  в 8 държави. Норвежкият партньор (NO) е специалист по професионално обучение, в съответствие с европейската квалификационна рамка и разполага с експерти, фокусирани върху психологията и психическата устойчивост. В допълнение на това имаме много опитен партньор в научните изследвания и познанията в областта на речевите и комуникационни нарушения и терапии (IRL), както и специалисти от  мултидисциплинарни екипи, доставчици на здравни грижи (BG, EE, IT, MT, RO, RS).

 • L-Universita ta’Malta UM (MT)
 • Smile House (IT)
 • Speech @ Home (IRL)
 • SPITALU CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE" (RО)
 • Triskelion (NO)
 • Европейска  организация за вродени цепнатини (NL).
 • Университет в Ниш, Сърбия (RS)
 • Университет в Тарту (UT), Естония (EE)

Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein