Partner Logo

ALA - Асоциация Лицеви Аномалии (BG)

 

АЛА е българска неправителствена организация, работеща в обществена полза от 1997 г. Основни цели на асоциацията са: намаляване на броя на изоставените деца поради лицева аномалия; да се даде възможност на всички пациенти да получат възможно най-доброто лечение, за да им се гарантира социалното  включване и постигането на най-добри резултати.

Уебсайт: www.ala-bg.org
Контакт: Жана Ангелова
Имейл: office@ala-bg.org


Partner Logo

L-Universita ta’Malta UM (MT)

В своята 400-годишна история L-Univerista'ta 'Malta (UM) винаги е била водеща институция за висше образование в Малта. Нейните структури са в съответствие с Болонския процес и европейското пространство за висше образование. UM се състои от четиринадесет факултета, редица интердисциплинарни институти и центрове, три училища и колеж.
 

Уебсайт: www.um.edu.mt


Partner Logo

Smile House (IT)

Центърът Smile House в Милано е първият мултидисциплинарен център на Operation Smile за лечение на вродени кранио-фациални малформации в света, базиран в Лицево-челюстната хирургия в болницата Сан Паоло. Този  център за лечение на цепнатини, първоначално наречен Регионален център, е открит през 1996 г. От 2011 г. центърът започва да си сътрудничи с организацията „Operation smile“ като основен болничен център за лицево-челюстни състояния в Италия.


Partner Logo

Speech @ Home (IRL)

Speech @ Home е компания с нестопанска цел, предоставяща онлайн логопедичен ресурс за логопеди и родители, базиран на доказателства, за да се подпомогне предоставянето на терапия за деца с речеви нарушения, свързани с цепнатина на небцето или подобни звукови речеви трудности.

Уебсайт: speechathome.org

Контакт: Д-р Триона Суини и д-р Деби Сел

Имейл: Info@speechathome.org


Partner Logo

SPITALU CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "MS CURIE" (RО)

Спешната болница за деца "Maria Sklodowska Curie" е една от най-големите детски болници в Румъния. Това е университетска болница, свързана с Университета по медицина и фармация "Карол Давила", най-големият медицински университет в Румъния.

 

Контакт: Раду Спатару
Имейл: radu_spataru@yahoo.com


Partner Logo

Triskelion (NO)

Triskelion е основана през 2015 г. в Ставангер, Норвегия и е организация, която специализира приложни изследвания и мобилизиране на знанията в областта на психологията, образованието, общественото здраве и медицината.

Уебсайт: www.triskelionnorway.org Контакт: Томас Нилсен Имейл: thomas@nilsen.com


Partner Logo

Европейска  организация за вродени цепнатини (NL).

Европейската организация за цепнатини (ECO), чрез Инициатива за обучение и мрежа от поддръжници, създава среда, която да гарантира на всяко семейство и всички деца, засегнати от цепнатини, достъп през целия живот до качествени грижи и равни възможности в нашето европейско общество.

 

Уебсайт: www.europeancleft.org

Контакт: Гарет Дейвис

Имейл: gareth.davies@europeancleft.org


Partner Logo

Университет в Ниш, Сърбия (RS)

Медицински факултет Университет в Ниш

Уебсайт: www.medfak.ni.ac.rs

Контакт: Юлия Радоичич

Имейл: julija@medfak.ni.ac.rs


Partner Logo

Университет в Тарту (UT), Естония (EE)

Университетът в Тарту (UT) е водещ център за научни изследвания и обучение в Естония.

Той съхранява културата на естонския народ и оглавява класацията в страната в областта на научните изследвания и предоставянето на висше образование.

UT принадлежи към първите 1,2% от най-добрите световни университети.
 

Уебсайт: www.ut.ee/en


Reference number: 2019-1-NL01-KA202-060281

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein